Masha és a medve: Masha dalai nyereményjáték

2020. július 10.

A játék lezárult, a nyertesek:

Borbála Liliána – 1. helyezett

Dóra – 2. helyezett

Anna – 3. helyezett

Sándor – 4. helyezett

Gratulálunk a díjazottaknak és valamennyi résztvevőnek!


Hivatalos Játékszabályzat

1. A Játék neve és rövid leírása:

A „Masha és a medve: Masha dalai játék” elnevezésű játékunk keretein belül azokat szólítjuk meg, akik részt vesznek a Masha és a medve: Masha dalai rajzpályázaton. A játék menete: arra kérjük meg a játékosokat, hogy 2019. július 10. 10:00 és augusztus 5. 16:00 között küldjék el a Masha és a medve karakterei inspirálta rajzaikat a forgalmazas@vertigomedia.hu e-mail címre.

2. A játék szervezője és lebonyolítója:

A Vertigo Média Kft. (2085, Pilisvörösvár, Petőfi Sándor u. 93.) továbbiakban Szervező. A játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook! Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 4-10 éves kor közötti természetes személy, kivéve a „Szervező“ tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: „Játékos“). A játékban való részvételhez a játékos keresztnevének, valamint életkorának megadása szükséges, a játékban való részvétellel, a pályaművek beküldésével a kiskorú játékos törvényes képviselője automatikusan hozzájárul a játékos pályaművének, keresztnevének, életkorának nyilvánosságra hozatalához, valamint a pályaművekből készült kiállításon való részvételhez. Korlátozottan cselekvőképes nyertes „Játékos“ esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A játékos, illetve törvényes képviselője a nyereményjátékban való részvétellel, a pályamű beküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

4. A játék időtartama:

2020. július 10. 10:00 óra és 2020. augusztus 5. 16:00. Eredményhirdetés: 2020. augusztus 19., szerda, 10:00 a nyertesek nevének a játék Facebook posztjában, valamint a www.vertigomedia.hu oldalon történő feltüntetésével, illetve nekik küldött válasz e-mail formájában.

5. A játék definíciója és menete:

Arra kérjük a játékosokat, hogy 2020. július 10. 10:00 és augusztus 5. 16:00 között küldjék el a Masha és a medve karakterei inspirálta rajzaikat a forgalmazas@vertigomedia.hu e-mail címre, vagy osszák meg a játékot lebonyolító Vertigo Média Kft. hivatalos Facebook oldalán, az erre a célra létrehozott poszt alatt.

A rajzokat beküldő játékosok közül a felkért háromtagú szakmai zsűri (Berg Judit, író; Pálfi Zsolt, animációs filmrendező; Temple Réka, animációs producer) döntése alapján 3 fő 1-1 darab Minimaxos ajándékcsomagot kaphat az AMC Networks Central Europe jóvoltából. A nyereményt a Szervezőtől személyesen vehetik át a nyertesek augusztus 29-én, szombaton, 10:00 órakor az Art+ Cinema (1073, Budapest, Erzsébet krt. 39.) moziban megtartott díjátadón. A nyeremények más időpont nem vehetők át, postázni, megőrizni a Szervezőnek nem áll módjában.

A pályaműveket Szervező az Art+ Cinemában egy kiállítás keretében is közzéteszi, a kiállítás kezdete augusztus 29., 10:00, vége szeptember 13., 22:00.

6. Az eredményhirdetés menete:

Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az nyereményjátékot bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje. A játék során pótnyertest nem hirdetünk. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: nem jelenik meg a nyereményátadón; ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyeremények átadása:

A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében, az átvételre a Szervező által meghirdetett időpontban a díjátadón kerülhet sor.  Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy, kiskorú törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések – Adó- és Adatszolgáltatás:

A szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játékban részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a „Játékos” a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel adja; amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; a játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A pályamű beküldésével annak kiállításon, a Szervező Facebook oldalán, illetve honlapján való közzétételéhez a Játékos térítés nélkül hozzájárul, ennek kapcsán, sem szerzői jogi, sem egyéb igénnyel nem léphet fel. Az eredményhirdetésen való részvétellel a helyszínen megjelenő hozzájárul ahhoz, hogy róla videó, vagy fényképfelvétel készüljön, melyet a Szervező honlapján, vagy Facebook oldalán közzé tehet.

11. Adatvédelem:

A Szervező semmilyen személyes adatot nem rögzít vagy tárol a játékosoktól, illetve nem használ fel további, a nyereményjátéktól eltérő célra. A nyereményjátékban való részvételhez a játékos részéről megadott e-mail címet a játék időtartama alatt a Szervező kapcsolatfelvételre használja, a játék végét követően törli azt. A Szervező a pályaművek beküldése során a Játékos törvényes képviselője által megadott egyéb adatokat a Szervező nem őrzi, azok a játék végét követően törlésre kerülnek.

A közzététel során a pályaművek alatt a játékos keresztneve és életkora kerül feltüntetésre, amennyiben azt a törvényes képviselő a pályamű beküldése során megadta. Egyéb adat a Játékosról nem kerül nyilvánosságra.

 

Budapest, 2020. július 10.

Vertigo Média Kft.

WordPress Video Lightbox Plugin